จี้พระประจำวันศุกร์ ปางรำพึง ล้อมเพชรสวิส เลี่ยมกรอบทองแท้90%ค่ะ

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : GK005

พระประจำวันศุกร์ ปางรำพึง ล้อมเพชรสวิส เลี่ยมกรอบทองแท้90% ขนาด กว้าง1.7 ซม. สูง2.5 ซม. ห้อยกับสร้อยขนาด 2 สลึง- 1บาท ได้สวยๆ เหมาะเป็นของขวัญของฝาก น่ารักดีค่ะ

หมวดหมู่ : Gold Jewelry Gold Frame Buddha

Shareลักษณะพระพุทธรูป
        พระพุทธรูปปางนี้ อยู่ในพระอิริยาบถยืน   พระหัตถ์ทั้งสองประสานยกขึ้นประทับที่
พระอุระ พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย พระบาททั้งสองประทับยืนชิดติดกัน

ประวัติและความสำคัญ
         เมื่อตปุสสะและภัลลิกะ  ๒   พาณิชกราบทูลลาไปแล้ว   พระพุทธองค์เสด็จกลับจาก
ร่มไม้ราชายตนะ   ไปประทับเสวยวิมุตติสุข  ณ   ร่มไม้อชลปาลนิโครธอีกครั้งหนึ่ง   และทรง
รำพึงถึงธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วนั้นว่า   เป็นธรรมประณีตละเอียดสุขุมคัมภีรภาพ  
ยากที่บุคคลจะรู้ได้ทำให้ท้อแท้พระทัย   ถึงกับทรงดำริจะไม่แสดงธรรมแก่มหาชน              
        ครั้งนั้น   ท้าวสหัมบดีพรหมทราบวาระจิตของพระพุทธองค์   จึงร้องประกาศชวน
เทพยดาทั้งหลาย   พากันไปเฝ้าพระพุทธองค์ยังที่ประทับ ฯ  ควงไม้อชปาลนิโครธ  
ถวายอภิวาทแล้วกราบทูลอาราธนาพระพุทธองค์   ขอให้ทรงแสดงธรรมโปรดประชาชน  
เพื่อบุคคลผู้มีธุลีในนัยน์ตาน้อย   ทั้งมีอุปนิสสัยอันจะเป็นพุทธสาวก   จะได้ตรัสรู้ธรรมบ้าง     
        พระพุทธองค์ทรงรำพึงถึงธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย   แต่ปางก่อนว่า
ได้ตรัสรู้แล้ว   ย่อมทรงแสดงธรรมโปรดประชาชนทั้งหลายประดิษฐานพระพุทธศาสนา
ให้แผ่ไพศาล เพื่อประโยชน์สุขแก่ปัจฉิมชน   ผู้เกิดมาภายหลังแล้วจึงเสด็จปรินิพพาน  
จึงได้น้อมพระทัยไปในอันแสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์ในโลก   แล้วพระพุทธองค์
ทรงพิจารณาอีกว่า   จะมีผู้รู้ถึงธรรมนั้นบ้างหรือไม่  
        ก็ทรงทราบถึงอุปนิสัยของบุคคลทั้งหลาย ในโลกนี้ย่อมมีต่าง ๆ  กัน  คือ   ทั้งประณีต 
ปานกลางและหยาบ   ที่มีนิสัยดีมีกิเลส   น้อยเบาบาง   มีบารมีที่ด้สั่งสมอบรมมาแล้ว ซึ่งพอจะ
ตรัสรู้ธรรมตามพระองค์ได้ก็มีอยู่   ผู้มีอินทรีย์  ศรัทธา   วิริยะ  สติ   สมาธิปัญญากล้าก็มี  
ผู้มีอินทรีย์อ่อนก็มี   เป็นผู้จะพึงสอนให้รู้ได้โดยง่ายก็มี   เป็นผู้จะพึงสอนให้รู้ได้โดยยากก็มี  
เป็นผู้สามารถจะรู้ได้ก็มี   เป็นผู้ไม่สามารถจะรู้ได้ก็มี
        บุคคลจึงเปรียบเหมือนดอกบัวที่เกิดในน้ำ   เจริญในน้ำ   น้ำเลี้ยงอุปถัมภ์ไว้   บางเหล่า
ยังจมอยู่ในน้ำ   บางเหล่าอยู่เสมอน้ำ   บางเหล่าขึ้นพ้นน้ำแล้ว   ในดอกบัว  ๓  เหล่านั้น  
ดอกบัวที่ขึ้นพ้นน้ำแล้วนั้นคอยสัมผัสรัศมีพระอาทิตย์อยู่จักบาน ณ.เช้าวันนี้ ดอกบัวที่ตั้งอยู่เสมอน้ำ  
จักบาน  ณ  วันพรุ่งนี้   ดอกบัวที่ยังไม่ขึ้นจากน้ำ   ยังอยู่ภายในน้ำ   จักบานในวันต่อ ๆ ไป  
ดอกบัวที่จะบานมีต่างชนิดฉันใด เวในสัตว์ที่จะตรัสรู้ธรรมก็มีต่างกัน ฉันนั้น
       เหมือนกัน  คือ   ผู้มีกิเลสน้อยเบาบาง   มีอินทรีย์แก่กล้า   เป็นผู้ที่พึงสอนให้รู้ได้โดยง่าย  
และอาจจะรู้ธรรมพิเศษนั้นได้โดยฉับพลัน   ผู้มีคุณสมบัติเช่นนั้นเป็นประมาณปานกลาง  
เมื่อได้รับอบรมในปฏิปทาอันเป็นบุพพาค   จนมีอุปนิสสัยแก่กล้าดังกล่าว แต่ยังอ่อน ก็ยังควร
ได้รับการแนะนำในธรรมเบื้องต่ำต่อไปก่อนเพื่อบำรุงอุปนิสัย
       เมื่อเป็นเช่นนี้ พระธรรมเทศนาของพระองค์คงไม่ไร้ผล จักยังประโยชน์ให้สำเร็จแก่คน
ทุกหมู่เหล่า เว้นแต่จำพวกปทปรมะ   ซึ่งมิใช่เวไนย  คือ   ไม่รับการแนะนำ   ซึ่งเปรียบด้วย
ดอกบัวอ่อน   อันจะเป็นภักษาหารของปลาและเต่าต่อไป
        ครั้นพระพุทธองค์ทรงพิจารณาด้วยพระปรีชาญาณ หยั่งทราบเวไนยสัตว์ผู้จะรับ
ประโยชน์จากพระธรรมเทศนาแล้ว   ก็ทรงอธิษฐานพระหฤทัยในอันจะแสดงธรรมสั่งสอน
ไวไนยสัตว์ และตั้งพุทธปณิธานจะใคร่ดำรงพระชนม์อยู่จนกว่าจะได้ประกาศพระพุทธศาสนา
ให้แพร่หลายประดิษฐานให้มั่นคง   สำเร็จประโยชน์แก่ชนนิกรทุกหมู่เหล่าต่อไป    
        พระพุทธจริยาที่ทรงรำพึงถึงธรรมที่จะแสดงโปรดชนนิกรผู้เป็นเวไนยบุคคลนั้นแล  
เป็นเหตุให้สร้างพระพุทธรูปที่เรียกว่า   ปางรำพึง

คาถาสวดบูชา
        
อัปปะสันเนหิ   นาถัสสะ  สาสะเน  สาธุ   สัมมะเต  อะมะนุสเนหิ จัณเฑหิ สะทา  กิพพิ
สะการิภิ     ปะริสานัญจะ   ตัสสันนัง   มะหิงสายะ  จะ คุตติยา  ยันเทเสหิ  มะหาวีโร  
ปะริตตันตัมภะณามะ  เห ฯ
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้